Susitarimo dėl gydymo tekstas

Aptarnavimo sutartis

                                                           S U S I T A R I M A S

Dėl veterinarinių procedūrų gyvūnui/gyvūnams atlikimo

201___ m. ____________mėn. _____ d.

Mes, Dėl veterinarinių procedūrų kreipęsis asmuo (gyvūno savininkas/gyvūno globėjas/gyvūno savininko ar globėjo atstovas):

_____________________________________________________________,
(vardas pavardė/pavadinimas)
gyvenamosios vietos/buveinės adresas: ______________________________________________________, kontaktinis telefono numeris: _________________________________. Toliau vadinamas klientu arba asmeniu, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo ir Veterinarines paslaugas teikianti UAB Jakovo veterinarijos centras, buveinės adresas: Gerosios Vilties 1, Vilnius, telefono numeris: (+370 5) 2105048, el.paštas: info@vetmed.lt, vadinama veterinarijos gydykla atstovaujama direktoriaus Jakovo Šengauto, toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarėme šį susitarimą dėl veterinarinių procedūrų gyvūnui/gyvūnams dėl kurio/kurių kreipėsi susitarimą sudaręs asmuo atlikimo (Toliau – Susitarimas), kuriuo susitarėme dėl visų veterinarinių procedūrų atlikimo sąlygų ir tvarkos bei Šalių teisių ir pareigų.

I Gyvūnas/gyvūnai, kuriems atliekamos veterinarinės paslaugos.

1. Pagal šį susitarimą veterinarinės paslaugos atliekamos tam gyvūnui dėl kurio į veterinarines paslaugas teikiančią gydyklą ar gydytoją kreipėsi asmuo. Kreipiantis dėl tokių paslaugų atlikimo asmenį priimantis gydytojas ar veterinarijos felčeris užfiksuoja gyvūno duomenis t. y. jo rūšį, vardą, amžių, gimimo datą, veislę, išorinius požymius, turimos tatuiruotės ar elektroninės tapatybės nustatymo priemonės duomenis jeigu tokius gyvūnas turi.

2. Jeigu asmuo kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo keliems gyvūnams, jos suteikiamos keliems gyvūnams, o dėl tokių paslaugų atlikimo asmenį priimantis gydytojas ar veterinarijos felčeris užfiksuoja visų gyvūnų duomenis t. y. jų rūšį, vardą, amžių, gimimo datą, veislę, išorinius požymius, turimos tatuiruotės ar elektroninės tapatybės nustatymo priemonės duomenis jeigu tokius gyvūnai turi.

3. Susitarimas yra sudaromas vieną kartą dėl visų gyvūnų, dėl kurių kreipiasi ar ateityje kreipsis Susitarimą sudaręs asmuo, išskyrus atvejus kai Šalys susitaria kitaip ir šį susitarimą įformina raštu. Tais atvejais, kai asmuo, jau sudaręs tokį susitarimą vėliau kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo kitiems gyvūnams, dėl kurių ankščiau jis kreipęsis nebuvo, naujas susitarimas nėra sudaromas, galioja šio Susitarimo sąlygos, tvarka, šalys turi šiame Susitarime numatytas teises ir pareigas, o Susitarimas apima visus atvejus ateityje kai jį sudaręs asmuo kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo.

II Veterinarines paslaugas teikiančios gydyklos teisės ir pareigos.

Veterinarijos gydytojas turi teisę:

1. Be išankstinio kliento sutikimo ar kliento įspėjimo atlikdamas veterinarines procedūras naudoti ne tik gyvūnams bet ir žmonėms skirtus vaistus, jeigu tokie vaistai yra reikalingi;

2. Gauti visą reikalingą informaciją apie gyvūną;

3. Su gyvūno augintinio savininko/globėjo/kito už gyvūną atsakingo asmens žinia atlikti visas reikiamas procedūras siekiant išgelbėti gyvūno gyvybę ar padėti gyvūno sveikatai;

4. Vadovaudamasis įstatymais be išankstinio gyvūno savininko/globėjo/kito už gyvūną atsakingo asmens, globėjo sutikimo imtis skubių veiksmų, susijusių su gyvūno gydymu, humaniškumo tikslais eutanazuoti gyvūną;

5. Pareikalauti gyvūno savininko/globėjo/kito už gyvūną atsakingo asmens atlikti išankstinį mokėjimą už veterinarinių paslaugų suteikimą;

6. Atsisakyti suteikti veterinarines paslaugas, jeigu tai padaryti trūksta kvalifikacijos, įgūdžių ir sugebėjimų arba asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo neapmoka už jau atliktas veterinarines paslaugas arba atsisako atlikti išankstinį apmokėjimą;

7. Veterinarijos gydykla pagal šį Susitarimą turi teisę teikti veterinarines paslaugas visiems susitarimą pasirašiusio asmens gyvūnams dėl kurio jis kreipėsi, išskyrus atvejus kai gydykla gali atsisakyti suteikti veterinarines paslaugas dėl gydykloje dirbančių veterinarijos gydytojų kvalifikacijos trūkumo, reikiamos įrangos trūkumo ar egzistuojančio dėl veterinarinių paslaugų pasikreipusio asmens įsiskolinimo už ankščiau atliktas veterinarines paslaugas.

8. Veterinarijos gydykla turi teisę atsisakyti teikti veterinarines paslaugas jeigu klientas ar jo atstovas elgiasi neetiškai ar nepagarbiai su klinikos personalu ar veterinarijos gydytoju, šmeižikiškai atsiliepia apie veterinarijos gydyklą.

Veterinarijos gydytojas privalo:

1. Teikti tinkamas, kokybiškas, teisės aktus atitinkančias veterinarines paslaugas, atlikti veterinarines procedūras vadovaujantis ligos diagnoze, patvirtintais gydymo būdais bei atsižvelgiant į individualius paciento poreikius už atitinkamą užmokestį, numatytą besikreipiančiam asmeniui pateiktuose įkainiuose;

2. Operuoti, gydyti gyvūnus ar atlikti kitas veterinarines procedūras gyvūnams tik turėdamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą veterinarijos praktikos licenciją;

3. Panaudoti visus galimus gydymo būdus ir medikamentus, siekiant išgelbėti gyvūno sveikatą ir gyvybę, o nepavykus to padaryti humaniškumo tikslais  eutanazuoti gyvūną;

4. Laiku bei tinkamai suteikti informaciją apie gyvūno sveikatos būklę, naudotas gydymo priemones bei būdus, išaiškinti dėl veterinarinių paslaugų suteikimo besikreipusiam asmeniui visą galimą riziką, susijusią su ligos diagnozavimu bei veterinarinėmis procedūromis, narkoze bei chirurgine intervencija. Taip pat gydykla, jos atstovas, ir/ar gyvūnui veterinarines procedūras atlikęs gydytojas privalo informuoti apie ligos eigą, pasiektą rezultatą, tyrimų rezultatus, vaistų poveikį ir kitą informaciją susijusią su gyvūno būkle. Klientas manydamas, jog jam nebuvo suteikta pakankamai informacijos, pats privalo papildomai kreiptis į veterinarijos gydyklą ar veterinarijos gydytoją prašydamas tokią informaciją patikslinti, pateikti papildomos informacijos ar paaiškinti jam kilusius neaiškumus.

5. Gyvūno savininkui/globėjui/kitam už gyvūną atsakingam asmeniui kilus klausimų pateikti paaiškinimus iš ko susideda prašoma sumokėti kaina už veterinarinių paslaugų suteikimą;

Už netinkamą veterinarinių paslaugų suteikimą atsako gydykla, kurioje dirba veterinarijos gydytojas ar felčeris.

III Dėl veterinarinių paslaugų besikreipiančio asmens teisės, pareigos bei garantijos:

1. Asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę į tinkamų, kokybiškų teisės aktus atitinkančių veterinarinių paslaugų gyvūnui suteikimą;

2. Asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę į informacijos apie gyvūno ligą ar ligas, galimus bei parinktus gydymo būdus, naudotus medikamentus, kitas gyvūno atžvilgiu atliktas ar būtinas atlikti veterinarines procedūras, tinkamą ir savalaikį gavimą. Asmuo turi teisę bet kuriuo gyvūno gydymo laikotarpiu kreiptis į gyvūną gydantį veterinarijos gydytoją dėl dominančios informacijos, susijusios su gyvūno gydymu, veterinarinių procedūrų atlikimu, ligos baigtimi, galimomis pasekmėmis bei kitais dominančiais klausimais. Klientas dėl informacijos pateikimo privalo kreiptis veterinarijos gydyklos darbo valandomis į veterinarines paslaugas suteikusį veterinarijos gydytoją, o jo nesant ar jam negalint reikiamu metu suteikti informacijos dėl užimtumo, į kitą veterinarijos klinikoje dirbantį veterinarijos gydytoją. Klientas gali kreiptis dėl informacijos suteikimo ne klinikos darbo valandomis kai galioja atskiras susitarimas dėl tokios informacijos teikimo ir ne darbo valandomis su veterinarijos gydykla ar veterinarijos gydytoju.

3. Asmuo, pasikreipęs dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę gauti informaciją apie veterinarinių paslaugų įkainius ir mokėjimo tvarką, jam privalo būti sudaryta galimybė susipažinti su nustatytais įkainiais. Taip pat vistais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į veterinarijos gydytoją ar kitą veterinarijos gydykloje atsakingą asmenį, jog būtų paaiškinta ar patikslinta galutinė visų suteiktų paslaugų kaina;

4. Asmuo, kuris kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę nutraukti Susitarimą nedelsiant jeigu mano, jog suteikiamos veterinarinės paslaugos yra netinkamos, tačiau nutraukimo dienai jis privalo visiškai atsiskaityti su gydykla, o tik šio Susitarimo IV dalyje nustatyta tvarka nustačius, jog veterinarinės paslaugos buvo atliktos netinkamai gydykla įsipareigoja grąžinti visas jai sumokėtas sumas už netinkamų paslaugų atlikimą. Nutraukus veterinarinių paslaugų teikimą, kai tolimesnį gydymą perima kita veterinarijos klinika ar gydytojas, ankščiau veterinarines paslaugas teikusi gydykla/veterinarijos gydytojas beprisiima atsakomybės už tolimesnius gydymo rezultatus.

5. Asmuo, kuris kreipėsi į veterinarijos gydyklą privalo sumokėti įkainiuose nustatytą pinigų sumą už veterinarijos klinikos ar gydytojo suteiktas veterinarines paslaugas arba atlikti išankstinį dalinį ar visišką apmokėjimą;

6. Asmuo, kuris kreipėsi į veterinarijos gydyklą privalo pateikti visą reikiamą informaciją apie gyvūną augintinį;

7. Asmuo, kuris kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo, kilus ginčui dėl paslaugų suteikimo privalo vadovautis šio Susitarimo IV dalimi ir spręsti juos šioje dalyje nustatyta tvarka;

8. Pasirašydamas šį susitarimą asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo, patvirtina, jog jam yra suprantamos Susitarime numatytos jo teisės ir pareigos, yra suprantama visa galima rizika, susijusi su ligos diagnozavimu bei veterinarinėmis procedūromis, dėl kurių jis kreipėsi, narkoze bei chirurgine intervencija, o reikalingos atlikti veterinarinės procedūros tam tikrais atvejais gali būti pavojingos gyvūno sveikatai ir gyvybei bei ne visuomet duoti norimą rezultatą.

IV ginčų dėl veterinarinių paslaugų suteikimo sprendimas.

1. Kilus neiaškumų dėl suteiktų veterinarinių paslaugų kokybės ar atlyginimo už tokias paslaugas dydžio, asmuo kuris kreipėsi į gydyklą visų pirma privalo kreiptis į paslaugas suteikusį veterinarijos gydytoją su prašymu paaiškinti jam kilusius neiaškumus;

2. Jeigu asmuo nėra patenkintas gautu atsakymu ar paaiškinimu, jis privalo kilusį ginčą spręsti pasikreipdamas į gydyklos vadovą bet kokia forma t. y. raštu arba žodžiu. Kreipimasis į gydyklos vadovą galimas ir be išankstinio kreipimosi į paslaugas suteikusį gydytoją;

3. Nepavykus išspręsti kilusio ginčo pasikreipiant į gydyklos vadovą, asmuo privalo kreiptis į Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigtą ginčų nagrinėjimo komisiją – organą, skirtą nagrinėti skundus dėl netinkamų veterinarijos paslaugų suteikimo, neprofesionalaus ar kitokio netinkamo veterinarijos gydytojų elgesio (Adresas:LSGVGA, Veiverių 176A-2, LT-46415 Kaunas, el.paštas: lsgvga@gmail.com

Kreipimasis į Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigtą ginčų nagrinėjimo komisiją galimas tik po tinkamo kreipimosi į paslaugas suteikusios gydyklos vadovą. Kreipimasis tiesiogiai į klinikos vadovą, o nepavyks išspręsti kilusių ginčų – į Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigtą ginčų nagrinėjimo komisiją šalių susitarimu laikytinas privaloma išankstine ginčo ikiteismine sprendimo institucija.

4. Siekdama išsiakinti ar buvo suteiktos tinkamos veterinarinės paslaugas, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigta ginčų nagrinėjimo komisija pasitelkia specialistus – veterinarijos gydytojus, gali atlikti specialų panaudotų vaistų, gyvūno kūno ar kitą tyrimą. Tik po Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigtos ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gali būti konstatuojama ar paslaugos suteiktos tinkamai ar netinkamai;

5.  Bet kokios neteisingos ar šmeižikiškos informacijos apie veterinarijos gydytoją ar veterinarijos kliniką išsakymas, susijęs su neva netinkamu veterinarinių paslaugų suteikimu, dar nesant to patvirtinančio sprendimo, gali užtraukti atsakomybę ją paskleidusiam asmeniui, todėl tokia informacija gali būti skleidžiama tik po Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarų asociacijos įsteigta ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo, kuriuo nustatytas netinkamų veterinarinių paslaugų suteikimo faktas;

6.  Klientas pasirašydamas šį Susitarimą sutinka, kad priimant sprendimą dėl veterinarijos gydytojo suteiktų paslaugų tinkamumo ir savalaiškumo yra reikalingos specialios žinios ir nešališkumas bei supranta, kad dėl minėtų priežasčių, jis pats negali įvertinti veterinarijos gydytojo darbo. Tinkamu dokumentu, patvirtinančiu apie veterinarijos gydytojo atliktų paslaugų tinkamumą ir savalaiškumą negali būti jokie kitokie dokumentai nei raštiški ginčų komisijos ar kitos oficialios valstybės institucijos sprendimai.

7.   Abi šio Susitarimo pusės esant ginčui dėl veterinarinių paslaugų kokybės, savalaikiškumo ar pagrįstumo sutinka vadovautis LSGVGA specialistų parengtas ir suderintais dokumentais t. y. aktu „Sąžiningi ginčų sprendimo principai“. Su dokumento tekstu galima susipažinti internetiniame puslapyje www.lsgvga.lt bei kliento pageidavimu klinikos registratūroje

V Susitarimo nutraukimas

1. Susitarimą gali nutraukti bet kuri šalis arba abi šalys bendru susitarimu;

2. Gydykla turi teisę nutraukti susitarimą prieš tai įspėjusi prieš 5 dienas tuo atveju jeigu asmuo, kuris kreipėsi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo neapmoka už suteiktas veterinarines paslaugas arba elgiasi neetiškai ir netinkamai su veterinarijos klinikos darbuotojais, šmeižikiškai atsiliepia apie veterinarijos kliniką;

3. Asmuo, kuris kreipiasi dėl veterinarinių paslaugų suteikimo turi teisę nutraukti Susitarimą nedelsiant jeigu mano, jog suteikiamos veterinarinės paslaugos yra netinkamos, tačiau nutraukimo dienai jis privalo visiškai atsiskaityti su gydykla;

4. Nutraukiant susitarimą šalys jo nutraukimo dienai privalo visiškai atsiskaityti viena su kita.

VI Baigiamosios nuostatos:

1. Šis susitarimas įsigalioja juo jo pasirašymo momento ir galioja dėl visų jį sudariusio asmens gyvūnų dėl kurių jis kreipėsi į veterinarijos gydyklą.

2. Susitarimas gali būti pakeistas tik šalių sutarimu rašytiniu susitarimu.

Šalių parašai:

  • Lithuanian
  • Russian
  • English