Licencijavimo taisyklės

Nutarimas skelbtas: Žin., 2007, Nr. 54-2088
Neoficialus nutarimo tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS

DĖL VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, JURIDINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2007 m. gegužės 2 d. Nr. 449
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.78 straipsniu, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 73 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15) 12 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas:
1.1. Veterinarijos praktikos licencijavimo taisykles;
1.2. Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisykles;
1.3. Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisykles.
2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo:
2.1. fiziniams asmenims išduotos licencijos verstis veterinarine praktika (veterinarinės profilaktikos priemonės, gyvūnų gydymas) atitinka veterinarijos praktikos licenciją;
2.2. fiziniams asmenims išduotos licencijos verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, vaistų ir vaistinių medžiagų tiekimas, mažmeninė vaistų ir vaistinių medžiagų prekyba) atitinka fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licenciją;
2.3. juridiniams asmenims išduotos licencijos verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, vaistų ir vaistinių medžiagų tiekimas, mažmeninė vaistų ir vaistinių medžiagų prekyba) atitinka šias juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijas:
2.3.1. licencija verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba) atitinka veterinarinių vaistų gamybos licenciją;
2.3.2. licencija verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų tiekimas) atitinka didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licenciją;
2.3.3. licencija verstis farmacine veikla veterinarijoje (mažmeninė veterinarinių vaistų ir vaistinių medžiagų prekyba) atitinka veterinarijos vaistinės veiklos licenciją.
3. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo fiziniams ir juridiniams asmenims išduotas licencijas verstis farmacine veikla veterinarijoje (vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, vaistų ir vaistinių medžiagų tiekimas, mažmeninė vaistų ir vaistinių medžiagų prekyba) ir fiziniams asmenims išduotas licencijas verstis veterinarine praktika (veterinarinės profilaktikos priemonės, gyvūnų gydymas) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba keičia naujų formų licencijomis, gavusi iš licencijos turėtojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytos formos paraišką ir turimos licencijos originalą (dublikatą).
4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. 1390 „Dėl vertimosi veterinarine praktika ir farmacine veikla veterinarijoje licencijavimo tvarkos” (Žin., 1995, Nr. 89-2006).
Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas
Žemės ūkio ministrė Kazimira Danutė Prunskienė
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 449

VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato veterinarijos praktikos licencijos fiziniams asmenims išdavimo, patikslinimo, papildymo, atsisakymo ją išduoti, patikslinti ar papildyti, jos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir dublikatų išdavimo tvarką.
2. Fiziniams asmenims verstis veterinarijos praktika leidžiama tik tada, kai jie turi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau vadinama – Tarnyba) išduotą veterinarijos praktikos licenciją (toliau vadinama – licencija).
3. Licencija gali būti išduota tik fiziniam asmeniui, įgijusiam veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.
4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 2-15) vartojamas sąvokas.

II. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS FUNKCIJOS

5. Licencijas išduodanti institucija yra Tarnyba.
6. Tarnyba atlieka funkcijas, susijusias su licencijomis:
6.1. nustato paraiškos gauti licenciją ir licencijos formas
6.2. išduoda, patikslina, papildo licencijas, atsisako jas išduoti, patikslinti, sustabdo ar panaikina jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda licencijų dublikatus;
6.3. veterinarijos praktikos licencijų registravimo žurnale registruoja duomenis apie išduotas licencijas, jų dublikatų išdavimą, licencijų patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;
6.4. tvarko išduotų licencijų apskaitą;
6.5. teisės aktų nustatyta tvarka saugo išduotų, patikslintų, papildytų licencijų, jų dublikatų kopijas, taip pat kitus Tarnybai pateiktus dokumentus licencijai išduoti, patikslinti, papildyti, jos dublikatui išduoti, jos galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, galiojimui panaikinti;
6.6. kontroliuoja, kaip licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos reikalavimų;
6.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

III. LICENCIJOS REKVIZITAI

7. Licencijoje turi būti nurodyta:
7.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;
7.2. licencijos pavadinimas, licencijos išdavimo data ir numeris;
7.3. licencijos patikslinimo, papildymo data;
7.4. licencijos turėtojo rekvizitai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);
7.5. licencijos išdavimo teisinis pagrindas;
7.6. licenciją išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė.
8. Licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

IV. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, PATIKSLINIMAS, PAPILDYMAS, DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

9. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, Tarnybai pateikia:
9.1. Tarnybos patvirtintos formos paraišką gauti licenciją, kurioje nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ir fakso numerius (jeigu turi), elektroninio pašto adresą (jeigu turi), paraiškos pateikimo datą;
9.2. universiteto arba aukštosios mokyklos, turinčios pripažintą lygiavertį universitetui statusą, veterinarinės medicinos vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedų originalus ir kopijas; diplomas, išduotas ne Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstaigos, turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477), nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus tokie dokumentai atleisti nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille); su legalizuotu ar patvirtintu pažyma (Apostille) diplomu turi būti pateikta jo ir jo priedų kopija bei vertimas į lietuvių kalbą (nustatytąja tvarka patvirtinta dokumento kopija turi būti susegta su vertimu; susegimo vieta turi būti patvirtinta vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu);
9.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą veterinarijos gydytojo kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo veterinarijos gydytojo kvalifikaciją įgijo ne Lietuvos Respublikoje;
9.4. asmens tapatybės kortelę arba asmens pasą ir šių dokumentų kopijas;
9.5. pavardės ar vardo keitimo dokumentus ir jų kopijas, jeigu vardas ir (ar) pavardė neatitinka nurodytųjų pateiktuose dokumentuose;
9.6. dokumentus, patvirtinančius, kad veterinarijos gydytojo kvalifikacija buvo keliama Tarnybos nustatyta kvalifikacijos kėlimo tvarka, jeigu fizinis asmuo nori gauti licenciją praėjus daugiau nei dvejiems metams po veterinarinės medicinos vientisųjų studijų baigimo arba fiziniam asmeniui buvo panaikintas licencijos galiojimas.
10. Tarnyba per 30 dienų nuo šių Taisyklių 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo privalo juos išnagrinėti ir išduoti licenciją arba pateikti rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, Tarnyba nustato terminą trūkumams pašalinti. Tokiu atveju 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ar pataisytų dokumentų pateikimo. Pareiškėjas, nedalyvavęs priimant sprendimą, apie sprendimą išduoti licenciją arba atsisakymą ją išduoti informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
11. Licencija išduodama neterminuotam laikui.
12. Licencija neišduodama, nepatikslinama, nepapildoma, jeigu:
12.1. Tarnybai pateikiami ne visi reikiami dokumentai ir pareiškėjas neįvykdo Tarnybos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;
12.2. Tarnybai pateikiami nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, klaidingi duomenys arba ne visa ir netiksli informacija ir pareiškėjas neįvykdo Tarnybos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;
12.3. įsiteisėjusiu teismo sprendimu pareiškėjas pripažintas neveiksniu arba apribotas jo veiksnumas;
12.4. nesumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)(papildyta 12.4. punktu)
13. Praradusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, taip pat skelbimo apie prarastą licenciją viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių kopiją, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas” ir dublikato išdavimo data.
14. Skelbime apie prarastą licenciją turi būti nurodyti šie duomenys: licenciją išdavusios institucijos pavadinimas, licencijos turėtojo vardas, pavardė, licencijos pavadinimas ir numeris, licencijos išdavimo data.
15. Sugadinusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas” ir dublikato išdavimo data. Šiuo atveju sugadinta licencija grąžinama ją išdavusiai institucijai ir išduodamas licencijos dublikatas.
16. Licencija turi būti patikslinta, papildyta, jeigu pasikeičia licencijos turėtojo rekvizitai, nurodyti šių Taisyklių 7.4 punkte. Tokiu atveju licencijos turėtojas per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo turi pateikti Tarnybai turimą licencijos originalą (dublikatą), rašytinį prašymą patikslinti, papildyti išduotą licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Licencija patikslinama ar papildoma ir tada, kai netikslių įrašų priežastis techninė.
17. Tarnyba, gavusi šių Taisyklių 16 punkte nurodytus dokumentus, patikslina, papildo licenciją ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja licencijos turėtoją.
18. Patikslinant ar papildant licenciją, licencijos numeris ir jos išdavimo data išlieka tokie patys, tačiau licencijoje nurodoma licencijos patikslinimo arba papildymo data. Apie licencijos patikslinimą, papildymą įrašoma veterinarijos praktikos licencijų registravimo žurnale.
19. Jeigu licencija nepatikslinama, nepapildoma, apie tai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu pranešama licencijos turėtojui, nurodžius atsisakymo patikslinti, papildyti licenciją priežastis (kai licencijos turėtojas nedalyvauja priimant sprendimą).
20. (neteko galios).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)

V. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

21. Tarnyba licencijos galiojimą sustabdo, jeigu:
21.1. licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos reikalavimų;
21.2. licencijos turėtojas po rašytinio Tarnybos įspėjimo nekelia kvalifikacijos pagal Tarnybos nustatytą kvalifikacijos kėlimo tvarką;
21.3. licencijos turėtojas to prašo.
22. Tarnyba, sustabdžiusi licencijos galiojimą šių Taisyklių 21.1 ir (ar) 21.2 punktuose nurodytais atvejais, licencijos turėtojui nustato terminą veiklos trūkumams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Licencijos turėtojas, per nustatytą terminą ištaisęs veiklos trūkumus, dėl kurių jo licencijos galiojimas sustabdytas, ir nepadaręs naujų licencijuojamos veiklos reikalavimų pažeidimų, gali kreiptis į Tarnybą, pateikdamas motyvuotą paaiškinimą ir prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, o prireikus dokumentus, įrodančius, kad pašalinti licencijuojamos veiklos reikalavimų pažeidimai, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas. Tarnyba, gavusi šiame punkte nurodytus dokumentus, priima sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar motyvuotai atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.
23. Tarnyba licencijos galiojimą panaikina, jeigu:
23.1. licencijos turėtojas to prašo;
23.2. paaiškėja, kad licencijai gauti licencijos turėtojas pateikė klaidingus duomenis;
23.3. teismas pripažįsta licencijos turėtoją neveiksniu arba apriboja jo veiksnumą;
23.4. licencijos turėtojas:
23.4.1. verčiasi licencijuojama veikla po to, kai sustabdomas jo licencijos galiojimas;
23.4.2. po to, kai sustabdomas jo licencijos galiojimas ir panaikinamas galiojimo sustabdymas, per 12 mėnesių nuo licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo antrą kartą pažeidžia licencijuojamos veiklos reikalavimus;
23.4.3. per Tarnybos nustatytą terminą veiklos trūkumams pašalinti nepašalina veiklos trūkumų, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas.
24. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar atsisakymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą Tarnyba priima ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamo prašymo pateikimo, medžiagos apie licencijuojamos veiklos reikalavimų pažeidimus surinkimo, teismo sprendimo įsiteisėjimo ar šių Taisyklių 23.2 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo.
25. Pranešimas apie licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo klausimo svarstymą licencijos turėtojui siunčiamas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 10 dienų iki svarstymo. Jeigu licencijos turėtojas, gavęs pranešimą apie svarstymo vietą, datą ir laiką, neatvyksta, Tarnyba gali priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo licencijos turėtojui nedalyvaujant.
26. Licencijos turėtojui, nedalyvavusiam svarstant licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo klausimą, apie svarstymo rezultatus Tarnyba praneša raštu per 3 darbo dienas po svarstymo.
27. Tarnybai priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo sustabdyti licencijuojamą veiklą nuo pranešime nurodytos dienos.
28. Tarnybai priėmus sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo nutraukti licencijuojamą veiklą nuo pranešime nurodytos dienos ir per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo grąžinti licenciją (dublikatą) Tarnybai.
29. Tarnyba, sustabdžiusi ar panaikinusi licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja teritorines valstybines mokesčių inspekcijas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius.

VI. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

30. Veterinarijos praktikos licencijų registravimo žurnale nurodoma:
30.1. licencijos numeris;
30.2. licencijos išdavimo data;
30.3. licencijos turėtojo rekvizitai (vardas, pavardė);
30.4. licencijos patikslinimo, papildymo data;
30.5. licencijos galiojimo sustabdymo data;
30.6. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;
30.7. licencijos galiojimo panaikinimo data;
30.8. licencijos dublikato išdavimo data;
30.9. licencijos (dublikato) grąžinimo data;
30.10. žyma apie licencijos turėtojui ar jo įgaliotam asmeniui išduotą licenciją (dublikatą).

VII. LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

31. Licencijos turėtojas turi teisę:
31.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;
31.2. gauti Tarnybos paaiškinimus, jeigu licencijos galiojimas sustabdomas ar panaikinamas;
31.3. dalyvauti svarstant jam išduotos licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo klausimus.
32. Licencijos turėtojas privalo:
32.1. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų pranešti Tarnybai apie licencijuojamos veiklos sustabdymą arba atsisakymą verstis licencijuojama veikla savo noru;
32.2. Tarnybos nustatyta kvalifikacijos kėlimo tvarka nuolat kelti profesinę kvalifikaciją;
32.3. leisti kontroliuojančioms institucijoms tikrinti licencijuojamą veiklą.

VIII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR JŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

33. Licencijos turėtojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo, šių Taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos praktiką, reikalavimų.
34. Licencijos turėtojas gali vykdyti licencijoje nurodytą veiklą ir neturi teisės savo vardu įgalioti kitų fizinių asmenų vykdyti licencijoje nurodytą veiklą arba pagal sutartį perduoti jiems teisę vykdyti šią veiklą.
35. Licencijos turėtojo vykdomą licencijuojamą veiklą kontroliuoja Tarnyba.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Už licencijos išdavimą, patikslinimą, papildymą ir dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)
37. Tarnyba, išdavusi, patikslinusi, papildžiusi licenciją, sustabdžiusi licencijos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą ar panaikinusi galiojimą, apie tai skelbia „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai”. Skelbime nurodomas asmens vardas, pavardė, licencijos pavadinimas, numeris, licencijos išdavimo, patikslinimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo data.

––––––––––––––––

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 449

JURIDINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijos (toliau vadinama – licencija) išdavimo juridiniams asmenims ir Lietuvos Respublikoje registruotiems Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) valstybių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių juridinių asmenų filialams (toliau vadinama – juridiniai asmenys), norintiems verstis veterinarinių vaistų gamyba, didmenine veterinarinių vaistų prekyba, veterinarijos vaistinės veikla, veterinarinių vaistų importu, šios licencijos patikslinimo, papildymo, atsisakymo ją išduoti, patikslinti, papildyti, jos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir dublikatų išdavimo tvarką.
2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Didmeninė veterinarinių vaistų prekyba – veikla, apimanti veterinarinių vaistų įsigijimą, laikymą ir pardavimą, išskyrus veterinarinių vaistų pardavimą veterinarijos vaistinėse.
Kvalifikuotas asmuo – juridinio asmens, turinčio veterinarinių vaistų gamybos ir (ar) veterinarinių vaistų importo veterinarinės farmacijos licenciją, darbuotojas, turintis fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją, atsakingas už kiekvienos veterinarinio vaisto serijos gamybą ir kokybės kontrolę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius veterinarinių vaistų gamybą, kokybės kontrolę ir laikymą, ir (ar) už kiekvienos importuoto iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respubliką veterinarinio vaisto serijos, net jeigu ji pagaminta ES, kokybės tyrimus, užtikrinančius veterinarinio vaisto kokybę.
Veterinarijos vaistinės veikla – juridinio asmens veikla, apimanti veterinarinių vaistų įsigijimą, laikymą, prekybą (išdavimą), gamybą ir kokybės kontrolę.
Veterinarinių vaistų importas – veterinarinių vaistų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės.
Veterinarinių vaistų gamyba – pramoninė veterinarinių vaistų gamyba arba jų gamyba taikant pramoninį gamybos procesą apimantį metodą.
Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056) vartojamas sąvokas.

II. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS FUNKCIJOS

3. Licencijas išduodanti institucija yra Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau vadinama – Tarnyba).
4. Tarnyba atlieka funkcijas, susijusias su licencijomis:
4.1. nustato paraiškos gauti licenciją ir licencijų formas;
4.2. juridiniams asmenims išduoda, patikslina, papildo šių Taisyklių 5 punkte nurodytas licencijas, atsisako jas išduoti, patikslinti, sustabdo ar panaikina jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda licencijų dublikatus;
4.3. juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale registruoja duomenis apie išduotas licencijas, jų dublikatų išdavimą, licencijų patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą;
4.4. tvarko išduotų licencijų apskaitą;
4.5. teisės aktų nustatyta tvarka saugo išduotų, patikslintų, papildytų licencijų, jų dublikatų kopijas, taip pat kitus Tarnybai pateiktus dokumentus licencijoms išduoti, patikslinti, papildyti, dublikatams išduoti, licencijų galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, galiojimui panaikinti;
4.6. kontroliuoja, kaip licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos reikalavimų;
4.7. priėmusi sprendimą išduoti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja raštu Juridinių asmenų registro tvarkymo įstaigą – valstybės įmonę Registrų centrą;
4.8. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

III. LICENCIJOS RŪŠYS IR REKVIZITAI

5. Licencijos rūšys:
5.1. veterinarinių vaistų gamybos;
5.2. didmeninės veterinarinių vaistų prekybos;
5.3. veterinarijos vaistinės veiklos;
5.4. veterinarinių vaistų importo.
6. Licencijoje nurodoma:
6.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;
6.2. licencijos pavadinimas, išdavimo data ir numeris;
6.3. licencijos rūšis;
6.4. licencijos patikslinimo, papildymo data;
6.5. licencijos turėtojo rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė (adresas) bei patalpų (veiklos vietos), kuriose bus verčiamasi veterinarine farmacija, adresas);
6.6. kvalifikuoto asmens vardas ir pavardė tuo atveju, jeigu išduodama šių Taisyklių 5.1 ar 5.4 punkte nurodyta licencija, fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos numeris ir išdavimo data;
6.7. veterinarinės farmacijos vadovo vardas ir pavardė tuo atveju, jeigu išduodama šių Taisyklių 5.2 ar 5.3 punkte nurodyta licencija, fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos numeris ir išdavimo data;
6.8. licencijos išdavimo teisinis pagrindas;
6.9. licenciją išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė;
6.10. nuoroda į priedą (-us) (jeigu yra).
7. Licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
8. Licencijos priedai (jeigu licencija juos turi) yra neatskiriama licencijos dalis.

IV. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, PATIKSLINIMAS, PAPILDYMAS, DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

9. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, Tarnybai privalo pateikti:
9.1. juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą Tarnybos nustatytos formos paraišką, kurioje nurodoma:
9.1.1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, patalpų ir juridinio asmens filialo (-ų), kuriuose bus verčiamasi licencijuojama veikla, adresas (-ai), filialo (-ų) telefono ir fakso numeris (-iai), paraiškos pateikimo data;
9.1.2. norima (-os) gauti licencija (-os);
9.1.3. juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, užpildžiusio paraišką, pareigos, vardas ir pavardė;
9.1.4. juridinio asmens ir jo filialo (-ų) veterinarinės farmacijos vadovo (-ų) arba kvalifikuoto asmens vardas ir pavardė;
9.2. (neteko galios);
9.3. juridinio asmens ir jo filialo (-ų) veterinarinės farmacijos vadovo (-ų) arba kvalifikuoto asmens – fizinio asmens – veterinarinės farmacijos licencijos (-ų) kopiją (-as);
9.4. jeigu nori gauti šių Taisyklių 5.1 ar 5.4 punkte nurodytas licencijas, – Tarnybos nustatytus dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 71 straipsnio 1 dalies reikalavimus;
9.5. jeigu nori gauti šių Taisyklių 5.2 ar 5.3 punkte nurodytas licencijas, – Tarnybos nustatytus dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies reikalavimus;
9.6. jeigu nori gauti:
9.6.1. šių Taisyklių 5.1 punkte nurodytą licenciją, – numatomų gaminti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašą;
9.6.2. šių Taisyklių 5.2 punkte nurodytą licenciją, – numatomų parduoti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašą;
9.6.3. šių Taisyklių 5.4 punkte nurodytą licenciją, – numatomų importuoti veterinarinių vaistų kategorijų sąrašą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)
10. Tarnyba, išnagrinėjusi pareiškėjo pagal šių Taisyklių 9 punktą pateiktus dokumentus, įvertinusi juose pateiktus duomenis ir informaciją, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų gavimo išduoda licenciją arba motyvuotai atsisako ją išduoti. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, Tarnyba raštu informuoja apie tai pareiškėją ir nustato terminą trūkumams pašalinti. Šiuo atveju 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ar pataisytų dokumentų pateikimo, trūkumų pašalinimo.Pareiškėjas apie sprendimą informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)
11. Praradusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, taip pat skelbimo apie prarastą licenciją viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių kopiją, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas” ir dublikato išdavimo data.
12. Skelbime apie prarastą licenciją turi būti nurodyti šie duomenys: licenciją išdavusios institucijos pavadinimas, licencijos turėtojo rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), licencijos pavadinimas ir rūšis, numeris, išdavimo data.
13. Sugadinusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas” ir dublikato išdavimo data. Šiuo atveju sugadinta licencija grąžinama ją išdavusiai institucijai ir išduodamas licencijos dublikatas.
14. Licencijos turėtojas, norintis, kad būtų sustabdytas, panaikintas licencijos galiojimas, pateikia Tarnybai rašytinį prašymą sustabdyti, panaikinti licencijos galiojimą.
15. Licencija turi būti patikslinta, papildyta, jeigu pasikeičia šių Taisyklių 6.5−6.7 ir 6.10 punktuose nurodyti licencijos duomenys. Licencija turi būti patikslinama, papildoma ir tada, kai netikslių įrašų priežastis techninė.
16. Licencijos turėtojas, kuriam išduota licencija turi būti patikslinta, papildyta, per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo pateikia Tarnybai turimą licencijos originalą (dublikatą), rašytinį prašymą patikslinti, papildyti licencijoje nurodytus duomenis ir dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą.
17. Tarnyba, gavusi šių Taisyklių 16 punkte nurodytus dokumentus, patikslina, papildo licenciją ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja licencijos turėtoją.
18. Patikslinant ar papildant licenciją, licencijos numeris ir jos išdavimo data išlieka tokie patys, tačiau licencijoje nurodoma licencijos patikslinimo ar papildymo data. Apie licencijos patikslinimą ar papildymą įrašoma juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale.
19. Licencija išduodama neterminuotam laikui.
20. Licencija neišduodama, nepatikslinama, nepapildoma, jeigu:
20.1. Tarnybai pateikiami ne visi reikiami dokumentai ir pareiškėjas neįvykdo Tarnybos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;
20.2. Tarnybai pateikiami nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai ir pareiškėjas neįvykdo Tarnybos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;
20.3. Tarnybai pateikiami klaidingi duomenys, ne visa ar netiksli informacija ir pareiškėjas neįvykdo Tarnybos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;
20.4. juridiniam asmeniui panaikintas licencijos galiojimas ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo nepraėjo vieneri metai; ši nuostata netaikoma, kai juridinis asmuo savo noru nutraukia licencijuojamą veiklą;
20.5. nesumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava;
20.6. įsiteisėjusiu teismo sprendimu juridiniam asmeniui uždrausta verstis veterinarine farmacija.
21. Apie atsisakymą išduoti, patikslinti, papildyti licenciją pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas raštu, nurodžius atsisakymo išduoti, patikslinti, papildyti licenciją priežastis.
22. (neteko galios).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)

V. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

23. Tarnyba sustabdo licencijos galiojimą, jeigu:
23.1. nesilaikoma licencijuojamos veiklos sąlygų ir nevykdomos licencijos turėtojo pareigos;
23.2. iškeliama baudžiamoji arba administracinė byla dėl kvalifikuoto asmens ar veterinarinės farmacijos vadovo padarytų veterinarinės farmacijos pažeidimų, bylos nagrinėjimo ar tyrimo laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus, kai kvalifikuotu asmeniu ar veterinarinės farmacijos vadovu laikinai paskiriamas kitas asmuo;
23.3. verstis licencijuojama veikla įsiteisėjusiu teismo sprendimu uždrausta juridinio asmens kvalifikuotam asmeniui ar veterinarinės farmacijos vadovui, kol į šias pareigas paskiriamas kitas Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkantis asmuo;
23.4. licencijos turėtojas to prašo.
24. Pranešimas apie licencijos galiojimo sustabdymo klausimo svarstymą licencijos turėtojui turi būti išsiunčiamas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki svarstymo. Jeigu licencijos turėtojas, gavęs pranešimą apie svarstymo vietą, datą ir laiką, neatvyksta, Tarnyba gali priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo ir jam nedalyvaujant.
25. Licencijos turėtojui, nedalyvavusiam svarstant licencijos galiojimo sustabdymo klausimą, apie priimtą sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą Tarnyba praneša raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, nurodžiusi licencijos galiojimo sustabdymo priežastis ir ne ilgesnį kaip 90 dienų terminą, per kurį būtina pašalinti pažeidimus, išskyrus šių Taisyklių 23.4 punkte nurodytą atvejį.
26. Licencijos turėtojas per Tarnybos nustatytą terminą ištaisęs veiklos trūkumus, dėl kurių jo licencijos galiojimas sustabdytas, gali kreiptis į Tarnybą, pateikdamas motyvuotą paaiškinimą, prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ir prireikus dokumentus, įrodančius, kad pašalinti trūkumai, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas. Tarnyba, gavusi šiame punkte nurodytus dokumentus, priima sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar motyvuotai atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.
27. Tarnyba panaikina licencijos galiojimą, jeigu:
27.1. licencijos turėtojas nutraukia licencijuojamą veiklą ir pateikia Tarnybai prašymą panaikinti licencijos galiojimą;
27.2. juridinis asmuo likviduojamas, jam iškelta bankroto byla arba bankrotas vykdomas ne teismo tvarka ar juridinis asmuo reorganizuojamas, baigia savo veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas;
27.3. paaiškėja, kad licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys;
27.4. juridiniam asmeniui įsiteisėjusiu teismo sprendimu uždraudžiama verstis licencijuojama veikla;
27.5. licencijos turėtojas per 12 mėnesių nuo licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo antrą kartą padaro pažeidimą, susijusį su licencijuojama veikla;
27.6. licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, per Tarnybos nustatytą terminą nepašalina licencijuojamos veiklos pažeidimų;
27.7. juridinis asmuo ar jo filialas toliau verčiasi veterinarine farmacija po to, kai sustabdomas licencijos galiojimas;
27.8. licencijos turėtojas pažeidžia veterinarinę farmaciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus per nustatytą terminą trūkumams pašalinti, kai licencijos galiojimas sustabdytas, arba pažeidžia veterinarinę farmaciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kai dėl veikos sukeliama neatitaisoma žala žmogui, gyvūnui ar aplinkai.
28. Pranešimas apie licencijos galiojimo panaikinimo klausimo svarstymą licencijos turėtojui turi būti išsiunčiamas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki svarstymo. Jeigu licencijos turėtojas, gavęs pranešimą apie svarstymo vietą, datą ir laiką, neatvyksta, Tarnyba gali priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo jam nedalyvaujant.
29. Licencijos turėtojui, nedalyvavusiam svarstant licencijos galiojimo panaikinimo klausimą, apie priimtą sprendimą Tarnyba raštu praneša per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo ir nurodo licencijos galiojimo panaikinimo priežastis, jeigu priimtas sprendimas panaikinti licencijos galiojimą.
30. Tarnybai priėmus sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo sustabdyti arba nutraukti licencijuojamą veiklą nuo pranešime nurodytos dienos. Tarnybai panaikinus licencijos galiojimą, licencijos turėtojas per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo privalo grąžinti licenciją (dublikatą) Tarnybai.
31. Tarnyba, priėmusi sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja teritorines valstybines mokesčių inspekcijas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius.

VI. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

32. Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale nurodomi šie privalomi duomenys:
32.1. licencijos numeris;
32.2. licencijos turėtojo rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė (adresas);
32.3. licencijos rūšis;
32.4. licencijos išdavimo data;
32.5. licencijos patikslinimo, papildymo data;
32.6. licencijos galiojimo sustabdymo data;
32.7. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;
32.8. licencijos galiojimo panaikinimo data;
32.9. licencijos dublikato išdavimo data;
32.10. licencijos turėtojo filialų, turinčių teisę verstis veterinarine farmacija, adresai;
32.11. gaminamų veterinarinių vaistų kategorijos, kai išduota šių Taisyklių 5.1 punkte nurodyta licencija;
32.12. leidžiamų importuoti veterinarinių vaistų kategorijos, kai išduota šių Taisyklių 5.4 punkte nurodyta licencija;
32.13. kvalifikuoto (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), jiems išduotų fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų numeriai ir išdavimo data, kai išduota šių Taisyklių 5.1 ir 5.4 punktuose nurodyta licencija;
32.14. leidžiamų parduoti veterinarinių vaistų kategorijos, kai išduota šių Taisyklių 5.2 punkte nurodyta licencija;
32.15. juridinio asmens veterinarinės farmacijos vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės), jiems išduotų fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų numeriai ir išdavimo data, kai išduota šių Taisyklių 5.2 ir 5.3 punktuose nurodyta licencija;
32.16. žyma apie licencijos turėtojui ar jo įgaliotam asmeniui išduotą licenciją (dublikatą).

VII. LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

33. Licencijos turėtojas turi teisę:
33.1. verstis licencijoje nurodyta veikla;
33.2. gauti Tarnybos paaiškinimus licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo atvejais;
33.3. dalyvauti svarstant jo vardu išduotos licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos galiojimo panaikinimo klausimus;
33.4. teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti teismui Tarnybos sprendimus dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
34. Licencijos turėtojas gali verstis licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytais veiklos adresais ir nurodytose patalpose, kai tą veiklą prižiūri licencijoje nurodytas juridinio asmens veterinarinės farmacijos vadovas ar kvalifikuotas asmuo.
35. Licencijos turėtojas privalo:
35.1. leisti Tarnybai tikrinti vykdomą licencijuojamą veiklą;
35.2. savo iniciatyva ar įgaliotų valstybės valdymo ir kontrolės institucijų ar įstaigų reikalavimu nutraukti veterinarinės farmacijos veiklą, kuri neatitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarinę farmaciją, reikalavimų;
35.3. paskelbti apie prarastą (dingusią) licenciją per 10 darbo dienų viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių ir raštu apie tai pranešti Tarnybai;
35.4. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų pranešti Tarnybai apie veterinarinės farmacijos vadovo ar kvalifikuoto asmens pasikeitimą, licencijuojamos veiklos sustabdymą, atsisakymą verstis licencijuojama veikla savo noru arba licencijuojamos veiklos pasikeitimus;
35.5. sudaryti sąlygas kelti darbuotojų kvalifikaciją;
35.6. sudaryti sąlygas veterinarinės farmacijos vadovui ar kvalifikuotam asmeniui vykdyti veterinarinės farmacijos veiklą pagal Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)
36. Licencijos turėtojas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, kurias nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

VIII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR JŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

37. Licencijos turėtojas privalo licencijuojamą veiklą vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo, šių Taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarinę farmaciją, nuostatomis ir reikalavimais.
38. Licencijos originalas turi būti laikomas juridinio asmens vykdomos veterinarinės farmacijos veiklos vietoje. Kiekvienas licencijos turėtojo filialas, kuriame vykdoma licencijoje nurodyta veikla, privalo turėti licencijos originalo kopiją, patvirtintą juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu.
39. Licencijos turėtojas privalo licencijoje nurodytą licencijuojamą veiklą vykdyti laikydamasis licencijuojamos veiklos reikalavimų ir neturi teisės savo vardu įgalioti kitų juridinių asmenų vykdyti licencijoje nurodytą veiklą ar pagal sutartį perduoti jiems teisę vykdyti šią veiklą.
40. Licencijuojamos veiklos reikalavimų laikymosi kontrolę atlieka Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarinę farmaciją.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Už licencijos išdavimą, patikslinimą, papildymą ir dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)
42. Tarnyba, išdavusi, patikslinusi, papildžiusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą ar panaikinusi galiojimą, apie tai skelbia „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai”. Skelbime nurodomas juridinio asmens (jo filialų) pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), licencijos numeris, licencijos pavadinimas, rūšis, licencijos išdavimo, patikslinimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo data.

––––––––––––––––

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 449

FIZINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato veterinarinės farmacijos licencijos fiziniams asmenims išdavimo, patikslinimo, papildymo, atsisakymo ją išduoti, patikslinti, papildyti, jos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir dublikatų išdavimo tvarką.
2. Fizinis asmuo, turintis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau vadinama – Tarnyba) išduotą fizinio asmens veterinarinės farmacijos licenciją (toliau vadinama – licencija), veterinarine farmacija gali verstis tik įmonėje, turinčioje veterinarinės farmacijos licenciją.
3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056) vartojamas sąvokas.

II. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS FUNKCIJOS

4. Licencijas išduodanti institucija yra Tarnyba.
5. Tarnyba atlieka funkcijas, susijusias su licencijomis:
5.1. nustato paraiškos gauti licenciją ir licencijos formas;
5.2. išduoda, patikslina, papildo licencijas, atsisako jas išduoti ar patikslinti, sustabdo ar panaikina jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda licencijų dublikatus;
5.3. fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale registruoja duomenis apie išduotas licencijas, jų dublikatų išdavimą, licencijų patikslinimą, papildymą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą;
5.4. tvarko išduotų licencijų apskaitą;
5.5. teisės aktų nustatyta tvarka saugo išduotų, patikslintų, papildytų licencijų, jų dublikatų kopijas, taip pat kitus Tarnybai pateiktus dokumentus licencijai išduoti, patikslinti, papildyti, jos dublikatui išduoti, jos galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti, galiojimui panaikinti;
5.6. kontroliuoja, kaip licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos reikalavimų;
5.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

III. LICENCIJOS REKVIZITAI

6. Licencijoje turi būti nurodyta:
6.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;
6.2. licencijos pavadinimas, licencijos išdavimo data ir numeris;
6.3. licencijos patikslinimo, papildymo data;
6.4. licencijos turėtojo rekvizitai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);
6.5. licencijos išdavimo teisinis pagrindas;
6.6. licenciją išdavusios institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė.
7. Licencija tvirtinama licenciją išdavusios institucijos antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

IV. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, PATIKSLINIMAS, PAPILDYMAS, DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

8. Licencija išduodama tik fiziniam asmeniui, kuris turi veterinarijos gydytojo arba vaistininko kvalifikaciją.
9. Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, Tarnybai pateikia:
9.1. Tarnybos patvirtintos formos paraišką gauti licenciją, kurioje nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ir fakso numerius (jeigu turi), elektroninio pašto adresą (jeigu turi), paraiškos pateikimo datą;
9.2. universiteto arba aukštosios mokyklos, turinčios pripažintą lygiavertį universitetui statusą, veterinarinės medicinos vientisųjų studijų ar vaistininko studijų baigimo diplomo ir jo priedų originalus ir kopijas; diplomas, išduotas ne Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstaigos, turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477), nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus tokie dokumentai atleisti nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille); su legalizuotu ar patvirtintu pažyma (Apostille) diplomu turi būti pateikta jo ir jo priedų kopija bei vertimas į lietuvių kalbą (nustatytąja tvarka patvirtinta dokumento kopija turi būti susegta su vertimu; susegimo vieta turi būti patvirtinta vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu);
9.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, jeigu asmuo kvalifikaciją įgijo ne Lietuvos Respublikoje;
9.4. asmens tapatybės kortelę arba asmens pasą ir šių dokumentų kopijas;
9.5. pavardės ar vardo keitimo dokumentus ir jų kopijas, jeigu vardas ir (ar) pavardė neatitinka nurodytųjų pateiktuose dokumentuose;
9.6. dokumentus, patvirtinančius, kad kvalifikacija buvo keliama Tarnybos nustatyta kvalifikacijos kėlimo tvarka, jeigu fizinis asmuo nori gauti licenciją praėjus daugiau nei dvejiems metams po veterinarijos gydytojo ar vaistininko kvalifikacijos įgijimo arba fiziniam asmeniui buvo panaikintas licencijos galiojimas.
10. Nauja licencija pareiškėjo prašymu ir pateikus šių Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus gali būti išduodama tik praėjus vieneriems metams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai licencija panaikinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Tokiu atveju nauja licencija gali būti išduodama panaikinus teismo sprendimą, uždraudžiantį verstis licencijuojama veikla. Vienerių metų terminas netaikomas, jeigu licencijos galiojimas panaikintas jos turėtojo prašymu.
11. Tarnyba per 30 dienų nuo šių Taisyklių 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo privalo juos išnagrinėti ir išduoti licenciją arba pareiškėjui raštu pateikti motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją. Jeigu pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ar pataisytų dokumentų pateikimo. Pareiškėjas apie sprendimą išduoti licenciją arba atsisakymą ją išduoti informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
12. (neteko galios).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)
13. Licencija išduodama neterminuotam laikui.
14. Licencija neišduodama, nepatikslinama, nepapildoma, jeigu:
14.1. Tarnybai pateikiami ne visi reikiami dokumentai ir pareiškėjas neįvykdo Tarnybos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;
14.2. Tarnybai pateikiami nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai ir pareiškėjas neįvykdo Tarnybos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;
14.3. Tarnybai pateikiami klaidingi duomenys, ne visa arba netiksli informacija ir pareiškėjas neįvykdo Tarnybos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;
14.4. pareiškėjas neturi veterinarijos gydytojo arba vaistininko kvalifikacijos;
14.5. įsiteisėjusiu teismo sprendimu fiziniam asmeniui uždrausta verstis veterinarinės farmacijos veikla;
14.6. įsiteisėjusiu teismo sprendimu pareiškėjui apribotas veiksnumas;
14.7. nesumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava.
15. Praradusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, taip pat skelbimo apie prarastą licenciją viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių kopiją, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas” ir dublikato išdavimo data.
16. Skelbime apie prarastą licenciją turi būti nurodyti šie duomenys: licenciją išdavusios institucijos pavadinimas, licencijos turėtojo vardas, pavardė, licencijos pavadinimas ir numeris, licencijos išdavimo data.
17. Sugadinusiam licencijos originalą licencijos turėtojui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą ir prašymą išduoti licencijos dublikatą, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas” ir dublikato išdavimo data. Šiuo atveju sugadinta licencija grąžinama ją išdavusiai institucijai ir išduodamas licencijos dublikatas.
18. Licencija turi būti patikslinta, papildyta, jeigu pasikeičia licencijos turėtojo rekvizitai, nurodyti šių Taisyklių 6.4 punkte. Tokiu atveju licencijos turėtojas per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo Tarnybai turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius patikslinimą ar papildymą, turimą licencijos originalą (dublikatą), rašytinį prašymą patikslinti, papildyti licenciją. Licencija patikslinama, papildoma ir tada, kai netikslių įrašų priežastis techninė.
19. Tarnyba, gavusi šių Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus, patikslina, papildo licenciją ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja licencijos turėtoją.
20. Patikslinant ar papildant licenciją, licencijos numeris ir jos išdavimo data išlieka tokie patys, tačiau licencijoje nurodoma licencijos patikslinimo ar papildymo data. Apie licencijos patikslinimą ar papildymą įrašoma fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale.
21. Tarnyba, priėmusi sprendimą licencijos nepatikslinti, nepapildyti, apie tai raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui, nurodydama atsisakymo patikslinti, papildyti licenciją priežastis.

V. LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

22. Tarnyba licencijos galiojimą sustabdo, jeigu:
22.1. licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų ir nevykdo licencijos turėtojo pareigų;
22.2. licencijos turėtojas po rašytinio įspėjimo nekelia kvalifikacijos pagal Tarnybos nustatytą kvalifikacijos kėlimo tvarką;
22.3. licencijos turėtojas to prašymo.
23. Priėmusi sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, Tarnyba licencijos turėtojui nustato terminą veiklos trūkumams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Licencijos turėtojas, per nustatytą terminą ištaisęs veiklos trūkumus, dėl kurių jo licencijos galiojimas sustabdytas, gali kreiptis į Tarnybą, pateikdamas motyvuotą paaiškinimą, prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, o prireikus dokumentus, įrodančius, kad pašalinti trūkumai, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas. Tarnyba, gavusi šiame punkte nurodytus dokumentus, priima sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar motyvuotai atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.
24. Tarnyba licencijos galiojimą panaikina, jeigu:
24.1. licencijos turėtojas nutraukia licencijuojamą veiklą ir pateikia Tarnybai rašytinį prašymą panaikinti licencijos galiojimą;
24.2. paaiškėja, kad licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys;
24.3. fiziniam asmeniui įsiteisėjusiu teismo sprendimu uždrausta verstis licencijuojama veikla;
24.4. licencijos turėtojas:
24.4.1. po to, kai sustabdomas jo licencijos galiojimas, per Tarnybos nustatytą terminą nepašalina licencijuojamos veiklos pažeidimų;
24.4.2. po to, kai sustabdomas jo licencijos galiojimas ir panaikinamas galiojimo sustabdymas, per 12 mėnesių po licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo antrą kartą padaro pažeidimą, susijusį su licencijuojama veikla;
24.4.3. pažeidžia veterinarinę farmaciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus per nustatytą terminą trūkumams pašalinti, kai licencijos galiojimas sustabdytas, arba pažeidžia veterinarinę farmaciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kai dėl veikos sukeliama neatitaisoma žala žmogui, gyvūnui ar aplinkai;
24.4.4. po to, kai raštu įspėjamas arba sustabdomas jo licencijos galiojimas dėl kvalifikacijos tobulinimo, Tarnybos nustatyta tvarka netobulina kvalifikacijos.
25. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo Tarnyba priima ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, medžiagos apie licencijuojamos veiklos pažeidimus gavimo, teismo sprendimo įsiteisėjimo ar šių Taisyklių 24.2 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo.
26. Licencijos turėtojas turi teisę dalyvauti svarstant licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo klausimą. Pranešimas apie svarstymą ne vėliau kaip likus 10 dienų iki svarstymo licencijos turėtojui siunčiamas registruotu laišku adresu, nurodytu licencijoje. Jeigu licencijos turėtojas, gavęs pranešimą apie svarstymo vietą, datą ir laiką, neatvyksta, Tarnyba gali šį klausimą svarstyti ir priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo jam nedalyvaujant.
27. Sustabdžiusi ar panaikinusi licencijos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą, Tarnyba apie tai per 3 darbo dienas raštu praneša licencijos turėtojui, nedalyvavusiam svarstant šį klausimą.
28. Tarnybai priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo sustabdyti licencijuojamą veiklą nuo pranešime nurodytos dienos.
29. Tarnybai priėmus sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo nutraukti licencijuojamą veiklą nuo pranešime nurodytos dienos ir per 5 darbo dienas po pranešimo gavimo grąžinti licenciją (dublikatą) Tarnybai.
30. Tarnyba, priėmusi sprendimą sustabdyti ar panaikinti išduotos licencijos galiojimą, per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoja teritorines valstybines mokesčių inspekcijas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius.

VI. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS

31. Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų registravimo žurnale nurodomi šie privalomi duomenys:
31.1. licencijos numeris;
31.2. licencijos išdavimo data;
31.3. licencijos turėtojo rekvizitai (vardas, pavardė);
31.4. licencijos patikslinimo, papildymo data;
31.5. licencijos galiojimo sustabdymo data;
31.6. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;
31.7. licencijos galiojimo panaikinimo data;
31.8. licencijos dublikato išdavimo data;
31.9. licencijos originalo (dublikato) grąžinimo data;
31.10. žyma apie licencijos turėtojui ar jo įgaliotam asmeniui išduotą licenciją (dublikatą).

VII. LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

32. Licencijos turėtojas turi teisę:
32.1. verstis licencijoje nurodyta licencijuojama veikla;
32.2. gauti paaiškinimus licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo atvejais;
32.3. dalyvauti svarstant jam išduotos licencijos galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo klausimą;
32.4. teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti teismui Tarnybos sprendimus dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo.
33. Licencijos turėtojas privalo:
33.1. Tarnybos nustatyta tvarka kelti kvalifikaciją;
33.2. leisti kontroliuojančioms institucijoms tikrinti licencijuojamą veiklą;
33.3. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų pranešti Tarnybai apie licencijuojamos veiklos sustabdymą arba atsisakymą verstis licencijuojama veikla savo noru.

VIII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS IR JŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

34. Licencijos turėtojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo, šių Taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarinę farmaciją, reikalavimų.
35. Licencijos turėtojas privalo licencijuojamą veiklą vykdyti šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir neturi teisės savo vardu įgalioti kitų fizinių asmenų vykdyti licencijuojamą veiklą ar pagal sutartį perduoti jiems teisę vykdyti šią veiklą.
36. Licencijuojamos veiklos reikalavimų laikymosi kontrolę atlieka Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarinę farmaciją.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Už licencijos išdavimą, patikslinimą, papildymą bei dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)
38. Tarnyba, išdavusi, patikslinusi, papildžiusi licenciją, sustabdžiusi jos galiojimą, panaikinusi galiojimo sustabdymą ar panaikinusi galiojimą, apie tai skelbia „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai”. Skelbime nurodomas asmens vardas, pavardė, licencijos pavadinimas, numeris, licencijos išdavimo, patikslinimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo data.

––––––––––––––––

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1175, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 134-5206 (2008-11-22)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. GEGUŽĖS 2 D. NUTARIMO NR. 449 “DĖL VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ, JURIDINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VETERINARINĖS FARMACIJOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
*** Pabaiga ***

ausra.bodin@lrs.lt

  • Lithuanian
  • Russian
  • English